Privacy Policy

Sekatan ke atas Penggunaan Maklumat dan Bahan

8. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya, kandungan laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, dipos, dihantar, diagihkan, disimpan, disesuaikan, dipamerkan, diubah atau sebaliknya digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dalam apa-apa cara, tanpa bertulis terlebih dahulu persetujuan PENGURUSAN SANDPIPER HOTEL (PTE.) LTD.

9. Anda boleh menggunakan, menyalin dan mengedarkan kandungan didapati di Laman Web ini semata-mata untuk tujuan peribadi, dalaman, bukan komersial dan / atau maklumat sahaja. Anda boleh memuat turun satu salinan mana-mana maklumat yang disediakan di laman web ini ke sebuah komputer untuk kegunaan peribadi anda dan bukan komersial dengan syarat bahawa anda tidak menjejaskan hak cipta semua yang disertakan dan notis proprietari yang lain. Anda tidak boleh memaparkan, mengedar atau sebaliknya menggunakan mana-mana kandungan yang terdapat pada laman web ini untuk sebarang tujuan perdagangan melainkan jika anda menerima kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu daripada SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD.

10. Pengubahsuaian mana-mana kandungan atau penggunaan kandungan untuk sebarang tujuan lain akan melanggar SANDPIPER HOTEL PENGURUSAN (PTE.) LTD hak cipta dan hak harta intelek lain. Grafik dan imej di laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan semula atau diperlakukan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak cipta masing-masing.

11. Reka bentuk dan susun atur laman web ini dilindungi oleh harta intelek dan undang-undang lain dan tidak boleh disalin atau ditiru secara keseluruhan atau sebahagian.Tiada logo, grafik, bunyi, imej atau enjin carian dari laman web ini boleh disalin atau dipindahkan untuk tujuan perdagangan (termasuk di mana bentuk-bentuk komersial aspek hanya sebahagian daripada hidayah Allah) melainkan jika anda menerima kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD .

Penafian

12. Kandungan laman web ini disediakan dalam keadaan "sedia ada" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan dalam apa jua bentuk, dan yang bersifat umum. Kandungan disediakan untuk maklumat am anda sahaja. Walaupun segala usaha dilakukan untuk memastikan bahawa kandungan di dalam ini adalah selaras dengan undang-undang dan amalan yang sedia ada, anda dinasihatkan untuk merujuk kepada undang-undang yang berkaitan itu tertentu hak undang-undang anda dan obligasi dan perlu mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa sebelum membuat sebarang keputusan berdasarkan atas mana-mana maklumat atau bahan-bahan tersebut. Tidak SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD mahupun mana-mana pembekal kandungan pihak ketiga bertanggungjawab untuk apa-apa kesilapan atau ketinggalan, atau bagi hasil yang diperolehi daripada penggunaan maklumat dan bahan dalam laman web ini atau alat-alat yang terkandung dalam Laman Web ini.

13. Tidak SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (. PTE) LTD mahupun mana-mana pihak ketiga pembekal kandungan waran:
(a) kebenaran, ketepatan, kecukupan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, kewajaran, mata wang atau ketepatan masa, daripada kandungan yang terkandung dalam atau akses menerusi laman web ini dan secara jelas menafikan liabiliti bagi apa-apa kesilapan dalam atau ketinggalan daripada, Kandungan Laman Web; dan
(b) bahawa Kandungan yang boleh didapati melalui laman web ini atau apa-apa fungsi yang berkaitan dengannya tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan, atau bahawa kesilapan akan diperbetulkan atau bahawa laman web ini dan pelayan dan akan bebas daripada semua virus dan / atau lain-lain yang berniat jahat, kod yang merosakkan atau merosakkan, program atau makro.

14. Tiada jaminan dalam apa jua bentuk, nyata, tersirat atau berkanun (termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan hak milik, kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan, bukan pelanggaran pihak ketiga hak harta intelek, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan kebebasan dari virus komputer ), diberikan sempena Kandungan laman web ini, alat-alat yang terkandung dalam laman web ini atau laman web ini secara amnya.

15.Dalam apa keadaan pun SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD atau mana-mana pembekal kandungan pihak ketiga bertanggungjawab ke atas kerosakan, perbelanjaan, kos atau kehilangan dalam sebarang bentuk (termasuk tanpa had sebarang kerosakan secara langsung atau tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit, kehilangan keuntungan atau peluang kerugian) walau apa pun sebabnya hasilnya (secara langsung atau tidak langsung), atau berkaitan dengan, penggunaan Laman Web ini, atau pergantungan ke atas maklumat, bahan-bahan, alat atau perkhidmatan dalam talian yang disediakan dalam yang disediakan di laman web ini, tanpa mengira bentuk tindakan.

16. Dalam apa jua keadaan SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD atau mana-mana pembekal kandungan pihak ketiga bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan prestasi, sistem, pelayan atau kegagalan sambungan, gangguan, kecacatan, kesilapan, peninggalan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kemungkiran keselamatan, kod berniat jahat, virus komputer atau ketidakupayaan atau ketiadaan untuk menggunakan atau mengakses berkaitan dengan mengakses anda ini laman web, alat, dan / atau perkhidmatan dalam talian walaupun SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD atau penyedia kandungan pihak ketiga telah dinasihatkan tentang kemungkinan di atas.

Hak Akses

17.SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD berhak untuk menafikan atau menyekat akses kepada laman web ini kepada mana-mana orang tertentu, atau untuk menyekat capaian dari alamat internet tertentu ke laman web ini, pada bila-bila masa tanpa perlu memberi apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu daripadanya.

18. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan:
(a) menggunakan apa-apa robot, spider, peranti automatik yang lain, atau proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana halaman selain bagi maksud bukan komersial dalam laman web ini atau kandungan tanpa kebenaran (PTE.) LTD bertulis SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT;
(b) menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang sepatutnya laman web ini; dan / atau
(c) mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada pelayan (PTE.) LTD SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT.

Pautan dari Laman Web ini ke laman web yang lain

19.Laman web ini mengandungi pautan ke laman web yang tidak dikekalkan atau dikawal oleh SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan laman-laman web dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada akses kepada laman-laman web. Penggunaan hyperlink dan akses kepada laman web tersebut adalah di atas risiko anda sendiri.

20. Semua hiperpautan ke laman web ini disediakan sebagai kemudahan kepada anda sebagai pengguna Laman Web ini.Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan oleh SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD laman web tersebut. Dalam keadaan tertentu, apabila SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD dipertimbangkan untuk bersekutu atau bergabung dalam apa jua cara dagangan atau tanda perkhidmatan, logo, tanda kebesaran atau peranti lain yang digunakan atau memaparkannya di laman web yang Laman Web ini dikaitkan.

Pautan kepada Laman Web ini dari Laman Web Lain

21. Selain daripada perkara di bawah, cache dan pautan kepada, dan rangka Laman Web ini atau mana-mana adalah dilarang.

22.Pautan ke Laman Utama: Anda TIDAK BOLEH mengandungi pautan ke Laman Web Laman Web ini, tanpa memberitahu SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT LTD secara bertulis (PTE.).

23. Hiperpautan ke laman dalaman Laman Web ini: Anda mesti membuat permintaan khusus untuk, dan kebenaran selamat dari SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD sebelum hiperkaitan kepada, atau rangka, Laman Web ini atau mana-mana Kandungan, atau melibatkan diri dalam aktiviti yang serupa. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD berhak untuk mengenakan syarat-syarat apabila memberi kebenaran hiperkaitan kepada, atau rangka Laman Web ini atau mana-mana kandungan.

24. menghubungkan anda kepada, atau rangka Laman Web ini atau mana-mana kandungan sebagai penerimaan Terma Penggunaan ini. Ini disifatkan menjadi kes walaupun selepas penyiaran apa-apa perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma Penggunaan ini. Jika anda tidak menerima Terma Penggunaan ini, anda mesti memberhentikan menghubungkan kepada, atau rangka Laman Web ini atau mana-mana Kandungan.

25. Dalam apa jua keadaan SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD dipertimbangkan untuk bersekutu atau bergabung dalam apa jua cara dengan mana-mana dagangan atau kesan perkhidmatan, logo, tanda kebesaran atau peranti lain yang digunakan atau memaparkannya di laman web yang mengandungi pautan ke laman web ini atau mana- Kandungan.

26. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD berhak untuk melumpuhkan sebarang pautan kepada, atau bingkai mana-mana laman yang mengandungi tidak sesuai, karut, fitnah, pelanggaran, lucah, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang topik, nama, bahan atau maklumat, atau bahan atau maklumat yang melanggar mana-mana undang-undang bertulis, apa-apa harta intelek, hak milik, hak-hak privasi atau publisiti.

27. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD berhak untuk melumpuhkan sebarang pautan atau bingkai yang tidak dibenarkan dan menafikan sebarang tanggungjawab untuk kandungan yang disediakan atas mana-mana laman web lain yang dicapai oleh pautan ke atau dari Laman Web ini atau mana-mana Kandungan.

28.SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD berhak untuk meminda atau menukar URL Laman Web ini. Dalam apa jua keadaan adalah SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD diwajibkan untuk memaklumkan atau memberi notis terlebih dahulu kepada pihak ketiga yang telah dihubungkan dengan pautan ke laman web ini mengenai pindaan atau perubahan URL ini laman web ini.

Maklumbalas

29. Pelanggan boleh menghubungi SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD untuk memberikan kami maklum balas di sandpiperhotels @ singnet.com.sg

Akauntabiliti

1. Kami akan bertanggungjawab ke atas semua data peribadi yang dikumpul. Semua data peribadi yang dikumpul akan digunakan dan diproses dengan adil dan sah sementara dalam milikan atau jagaan kami. Kami memastikan semua pelanggan kami bahawa kami akan bertanggungjawab terhadap kepatuhan syarikat kami kepada Dasar Privasi kami.

Menentukan Tujuan

2. Data peribadi yang dikumpul tidak akan digunakan untuk sesuatu tujuan baru kecuali kami mendapat kebenaran daripada pelanggan-pelanggan kami.Kami adalah pemilik tunggal maklumat peribadi yang dikumpul di laman web ini. Kami mengumpul maklumat peribadi untuk tujuan, iaitu mendaftarkan seorang pengguna bagi laman web kami.

Persetujuan

3. Kami tidak mengumpul maklumat sensitif daripada pelanggan-pelanggan kami. Kami memberi jaminan semua pelanggan bahawa semua maklumat peribadi yang dikumpul akan digunakan atau didedahkan bagi maksud yang baginya ia dikumpulkan.

Pengumpulan Terhad

4. Hanya data peribadi yang diperlukan dikumpulkan daripada pelanggan untuk tujuan perniagaan.Kedua-dua amaun dan jenis data yang dikumpul mesti terhad kepada apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dikenal pasti.

Penggunaan, Pendedahan dan Pengekalan

5. Kami tidak akan mendedahkan, berkongsi, memindahkan, menjual atau menyewa maklumat peribadi kepada mana-mana pihak ke-3. Kami tidak menghantar e-mel pemasaran yang tidak diminta kepada pelanggan kami. Kadang-kadang pelanggan akan menerima e-mel pada promosi istimewa kami pegang. Sebagai penghormatan terhadap privasi pengguna kami, pengguna boleh memilih untuk keluar daripada menerima komunikasi ini dengan membalas berhenti melanggan di dalam baris subjek dalam e-mel.
6.Kami tidak menyimpan data peribadi lebih daripada yang perlu bagi maksud itu yang mana mereka dikumpulkan.
7. Kami telah menyediakan garis panduan dan melaksanakan prosedur untuk mengawal pemusnahan data peribadi yang tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dikenal pasti.
8. Kami tidak menggunakan "cookies", "pijat web" atau sebarang teknologi pengesan lain yang mengumpul maklumat daripada pengguna-pengguna laman web kami.
9. Kami tidak menunjukkan atau mempamerkan untuk awam, sama ada melalui panduan dalam talian, senarai pelanggan atau sebaliknya, maklumat peribadi yang dikumpul.

Ketepatan

10. Kami memastikan pelanggan-pelanggan kami bahawa semua maklumat peribadi yang dikumpul adalah tepat dan terkini. Kami tidak mengekalkan salinan-salinan pendua maklumat peribadi di dalam sistem yang berbeza.

Perlindungan

11. Kami memastikan pelanggan-pelanggan kami bahawa penjagaan keselamatan yang sesuai adalah sedia ada untuk melindungi data peribadi daripada capaian yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan, pendedahan, penyalinan, penggunaan, pengubahan, kehilangan secara tidak sengaja atau kecurian, kemusnahan atau kerosakan.
12. Hanya personel yang dibenarkan mempunyai akses kepada sistem kami.Perunding, kontraktor atau pekerja-pekerja sementara tidak mempunyai akses kepada data.

Keterbukaan

13. Dasar perlindungan data kami (Dasar Privasi) dipaparkan di laman web dan dasar ini adalah di dalam bahasa pengantar yang sama seperti laman web. Kami menggalakkan semua pelanggan kami membaca Dasar Privasi kami untuk memahami objektif untuk mengumpul data peribadi mereka.

Pautan

14. Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web yang lain.Dasar Privasi ini digunakan semata-mata untuk maklumat yang dikumpul oleh laman web ini.

Undang-undang

30. Terma Penggunaan ini akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Singapura.

Restrictions on Use of Information and Materials

8. Except as otherwise provided, the Contents of this Website shall not be reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, distributed, stored, adapted, displayed, altered or otherwise used in whole or in part in any manner, without the prior written consent of SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD.

9. You may use, copy and distribute the Contents found on this Website solely for personal, internal, non-commercial and/or informational purposes only. You may download one copy of any information provided on this Website onto a computer for your own personal and non-commercial use provided that you keep intact all accompanying copyright and other proprietary notices. You must not display, distribute or otherwise use any of the Contents found on this Website for any commercial purpose unless you receive specific prior written consent from SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD .

10. Modification of any of the Contents or use of the Contents for any other purpose will be a violation of SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT’S (PTE.) LTD copyright and other intellectual property rights. Graphics and images on this Website are protected by copyright and may not be reproduced or appropriated in any manner without the prior written consent of their respective copyright owners.

11. The design and layout of this Website is protected by intellectual property and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. No logo, graphic, sound, image or search engine from this Website may be copied or transmitted for commercial purpose (including where the commercial aspect forms only part of the purpose) unless you receive prior written consent from SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD.

Disclaimer

12. The Contents of this Website are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind, and are of a general nature. The Contents are made available for your general information only. While every effort is made to ensure that the Contents herein are consistent with existing law and practice, you are advised to refer to the relevant legislation to be certain of your legal entitlements and obligations and should seek professional advice at all times before making any decision based on any such information or materials. Neither SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD nor any third party content providers is responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of the information and material in this Website or the tools contained in this Website.

13. Neither SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD nor any third party content providers warrants:
(a) the truth, accuracy, adequacy, reliability, completeness, reasonableness, currency or timeliness, of the Contents contained in or accessed through this Website and expressly disclaims liability for any errors in or omissions from, the Contents of the Website; and
(b) that the Contents available through this Website or any functions associated therewith will be uninterrupted or error-free, or that defects will be corrected or that this Website and the server is and will be free of all viruses and/or other malicious, destructive or corrupting code, programme or macro.

14. No warranty of any kind, express, implied or statutory (including but not limited to, warranties of title, merchantability, satisfactory quality, non-infringement of third-party intellectual property rights, fitness for a particular purpose and freedom from computer virus), is given in conjunction with the Contents of this Website, the tools contained in this Website or this Website in general.

15. In no event shall SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD or any third party content providers be liable for damages, expenses, costs or loss of any kind (including without limitation any direct, or indirect, special, incidental or consequential damages, loss of profits or loss opportunity) howsoever caused as a result (direct or indirect) of, or in connection with, your use of this Website, or reliance on any information, materials, tools or online services provided in or available from this Website, regardless of the form of action.

16. Under no circumstances shall SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD or any third party content providers be liable for any failure of performance, system, server or connection failure, interruption, defect, error, omission, delay in operation or transmission, breach of security, malicious code, computer virus or inability or unavailability to use or access in connection with your accessing this Website, tools, and/or online services even if SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD or the third party content providers had been advised as to the possibility of the above.

Right of Access

17. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD reserves all rights to deny or restrict access to this Website to any particular person, or to block access from a particular Internet address to this Website, at any time, without having to give any reason or prior notice thereof.

18. You agree that you will not:
(a) use any robot, spider, other automatic device, or manual process to monitor or copy any pages other than for non-commercial purpose within this Website or the Contents without SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT’s (PTE.) LTD prior written permission;
(b) use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of this Website; and/or
(c) take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT’s (PTE.) LTD servers.

Links from This Website to Other Websites

19. This Website contains hyperlinks to websites which are not maintained nor controlled by SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD shall not be responsible for the contents of those websites and shall not be liable for any damages or loss arising from access to those websites. Use of the hyperlinks and access to such websites are entirely at your own risk.

20. All hyperlinks to other websites are provided as a convenience to you as a user of this Website. The inclusion of any hyperlink does not imply endorsement by SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD of such websites. In no circumstances shall SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD be considered to be associated or affiliated in whatever manner with any trade or service marks, logos, insignia or other devices used or appearing on websites to which this Website is linked.

Links to This Website from Other Websites

21. Except as set forth below, caching and links to, and the framing of this Website or any of the Contents are prohibited.

22. Linking to the Homepage: You CAN’T link to the Homepage of this Website, without notifying SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD in writing.

23. Hyperlinking to an internal page of this Website: You must make a specific request for, and secure permission from SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD prior to hyperlinking to, or framing, this Website or any of the Contents, or engaging in similar activities. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD reserves the right to impose conditions when permitting any hyperlinking to, or framing of this Website or any of the Contents.

24. Your linking to, or your framing of this Website or any of the Contents constitute acceptance of these Terms of Use. This is deemed to be the case even after the posting of any changes or modifications to these Terms of Use. If you do not accept these Terms of Use, you must discontinue linking to, or framing of this Website or any of the Contents.

25. Under no circumstances shall SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD be considered to be associated or affiliated in any manner with any trade or service marks, logos, insignia or other devices used or appearing on websites that link to this Website or any of the Contents.

26. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD reserves all rights to disable any links to, or frames of any site containing inappropriate, profane, defamatory, infringing, obscene, indecent or unlawful topics, names, material or information, or material or information that violates any written law, any applicable intellectual property, proprietary, privacy or publicity rights.

27. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD reserves the right to disable any unauthorised links or frames and disclaims any responsibility for the contents available on any other website reached by links to or from this Website or any of the Contents.

28. SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD reserves the right to amend or change the URL of this Website. Under no circumstances is SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD obliged to inform or give prior notice to third parties who had hyperlinked to this Website about the amendment or change of this Website’s URL.

Feedback

29. Customer can contact SANDPIPER HOTEL MANAGEMENT (PTE.) LTD to provide us with feedback at sandpiperhotels@singnet.com.sg

Accountability

1. We will be responsible for all personal data collected. All personal data collected will be used and processed fairly and lawfully while in our possession or custody. We ensure all our customers that we would be accountable for our organisation’s compliance to our Privacy Policy.

Specifying Purposes

2. Personal data collected, will not be used for a new purpose unless we obtain consent from our customers. We are the sole owner of the personally identifiable information collected on this site. We collect personally identifiable information for the sole purpose of registering a user for our website.

Consent

3. We do not collect sensitive information from our customers. We assure all customers that all personal information collected would be used or disclosed only for the purposes for which it was collected.

Limiting Collection

4. Only the necessary personal data is collected from customers’ for business purposes. Both the amount and the type of data collected shall be limited to that which is necessary to fulfill the purposes identified.

Limiting Use, Disclosure and Retention

5. We will not disclose, share, transfer, sell or rent personally identifiable information to any 3rd party. We do not send unsolicited marketing email to our customers. Customers will occasionally receive email on special promotions we hold. Out of respect for the privacy of our users, users may opt-out of receiving these communications by replying to unsubscribe in the subject line in the email.
6. We do not keep personal data for longer than is necessary for those purposes for which they are collected.
7. We have developed guidelines and implemented procedures to govern the destruction of personal data that are no longer required to fulfill the identified purposes.
8. We do not use “cookies”, “web-bugs” or any other tracking technologies to collect information from users of our web site.
9. We would not display or make publicly available, whether through online directories, customer lists or otherwise, the personally identifiable information collected.

Accuracy

10. We ensure our customers that all personal information collected is accurate and kept up to date. We do not maintain duplicate copies of personal information in different systems.

Safeguards

11. We ensure our customers that appropriate security safeguards are in place to protect personal data against unauthorised access, misuse, disclosure, copying, use, alteration, accidental loss or theft, destruction or damage.
12. Only authorised personals have access to our systems. Consultants, contractors or other temporary employees do not have access to the data.

Openness

13. Our data protection policy (Privacy Policy) is displayed on the web site and the policy is set out in the same language medium as the web site. We encourage all our customers to read our Privacy Policy to understand our objective of collecting their personal data.

Links

14. This web site contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other sites. This Privacy Policy applies solely to information collected by this website.

Governing Law

30. These Terms of Use shall be governed and construed in accordance with laws of the Republic of Singapore.

Tutup